Bảng chú giải thuật ngữ liên quan đến phúc lợi và chăm sóc dài hạn.
Bạn có thể tra cứu nó trong mục lục âm tiết tiếng Nhật và mục lục từ tiếng Anh.

mục lục

một dòng

dòng ka

dòng sa

dòng Ta

một dòng

は 行

đường dây

dòng ra

từ tiếng anh